Procol Harum

Beyond
the Pale

PH on stage | PH on record | PH in print | BtP features | What's new | Interact with BtP | For sale | Site search | Home

Gary Brooker at Bodo, 2 April 2005

Kjell Nordeng at Avisa Nordland


God kontakt i nord
Folk oppe i nord synes å forstå mystikken og magien i musikken vår best, sier Procol Harum-leder Gary Brooker.

Karene i Procol Harum var ikke heldige med været under helgens Bodø-besøk. Likevel fikk de opplevd noe utenom det rent spillemessige.

Good contact in the north
People up in the north seem to understand the mystery and magic in our music best, says Procol Harum leader Gary Brooker

Then Procol Harum were not lucky with the weather during this weekend's Bodø visit. Still they did experience something apart from the playing.

Kaldt. En hutrende Gary Brooker smattet likevel fornøyd på pipa.
Begge foto: Bjørn Erik Olsen

Cold. A shivering Gary Brooker still puffing happy on his pipe.
Both photos: Bjørn Erik Olsen

Luftfarsmuseet var veldig interessant. Vi får se og høre nye ting når vi turnèrer. Det får livet til å virke lengre, sier en humoristisk Brooker. Han skulle gjerne ha sett mer av omgivelsene. Fornøyd. – Det er kaldt og surt her, hutrer Brooker, mens han smatter på pipa i den sure Bodø-vinden. I bakgrunnen viser termometeret lave tall.Brooker sier seg fornøyd med responsen under lørdagens Bodø-konsert, men han har ingen fiks og ferdig teori om hvorfor folk i nord synes å ta til seg bandets musikk på en spesiell måte.

The aviation museum was very interesting. We get to see and hear new things when we tour. It makes life seem longer, says a humorous Gary Brooker. He would like to have seen more of the surroundings. Satisfied – It was cold and gusty, shivers Gary Booker while he puffs his pipe in Bodø's cold wind. In the background the thermometer shows low figures. Brooker says he is happy with the response during Saturday's Bodø concert, but he has no ready-made theory why people in the north seem to take the band's music in a special way.

Kanskje har referansene til noe kaldt og mørkt noe å si. Vi har vel noe felles. Kanskje er det det gamle vikingblodet, undrer han leende.60-tallet. Da Procol Harum slo igjennom våren 1967 med «A Whiter Shade of Pale» var det hippietid og psychdeliaen hersket. Brooker føler de delvis var en del at denne musikken.

Maybe the references to something cold and dark have something to say. I suppose we have something in common. Maybe it is the old Viking blood, he wondered laughingly. The 60s. When Procol Harum had their break-through in the spring of 1967 with A Whiter Shade of Pale it was hippie time, and the psychedelics ruled. Brooker feels they were partly a part of that music.

Vi hadde mer å gjøre med psychedeliaen musikalsk enn motemessig, sier han.Fra tidlig på 60-tallet til 1967spilte Brooker og noen av de andre opprinnelige Harum-musikerne i rhythm and blues i The Paramounts. Selv mener han Procol Harum representerte noe grunnleggende nytt for de som var involvert i de to bandene.

We were involved with psychedelic music in more than just fashion terms, he says. From the early 60s to 1967 Brooker and some of the other original Procol Harum musicians played rhythm and blues in The Paramounts. He feels himself that Procol Harum represented something groundbreaking new for those involved in the two bands.

Vi fant alle vår musikalske identitet gjennom Procol Harum, sier Brooker, og understreker:– Jeg hadde fordypet meg i mange typer musikk lenge før Procol Harum startet. Jeg beundrer låskrivere som The Beatles og Beach Boys, men jeg føler ikke noe slektskap til dem. Mine musikalske ideer kommer fra meg selv, og jeg mener mitt uttrykk har noe genuint britisk i seg.– Var Procol Harum banebrytende for den progrocken som kom i årene etter «A Whiter Shade»?– Jeg har ikke tenkt over det, men jeg tror nok vi har hatt inflytelse på uttrykket til senere band som King Crimsom og Genesis, reflekterer Harum-sjefen.Sterke plater. På slutten av sekstitallet og utover i det nye tiåret fokuserte rocken mer på LP-er enn singler. Procol Harum ga ut flere sterke plater, men med hensyn til sin musikk er Brooker tvetydig.

We all found our musical identity through Procol Harum says Brooker and underlines - I had studied many kinds of music long before Procol Harum started. I admire songwriters like The Beatles and Beach Boys, but I don't feel related to them. My musical ideas come from myself, and I think my expression has something genuine British in it - Was Procol Harum groundbreaking for the progrock that came in the years following A Whiter Shade of Pale? - I have not thought about that, but I suppose we have had some influence on the expression of later bands like King Crimson and Genesis, reflects the Procol Harum boss. Strong records. Towards the end of the 60s and into the new decade rock focused more on LPs than singles. Procol Harum released several strong records, but regarding his music Brooker is somewhat elusive.

Legende. Gary Brooker og Procol Harum har levert flott musikk siden 60-tallet.

Legend. Gary Brooker has delivered great music since the 60s.

Sangene våre har en helhetlig indre link, men de er ment som selvstendige singler, forklarer han.Nylig har Brooker opplevd en ny interesse for musikken sin, og han melder at Procol Harum også trekker unge publikummere. De kommer gjerne tilbake til konsertene deres.

Our songs have a unified internal link, but they are meant as individual singles, he explains. Recently Brooker has seen new interest in his music, and he reports that Procol Harum also draws young audiences. They often come back to their concerts.

Det skulle bety at musikken vår er relevant også idag, mener han.Siden 1967 har Brooker og tekstforfatter Keith Reed skrevet mange låter som står høyt i kurs i litteraturen. Likevel er «A Whiter Shade of Pale» for mange nærmest synomymt med Procol Harum.

That probably means our music is relevant even today, he thinks. Since 1967 Brooker and lyricist Keith Reid have written many songs that loom large  in the canon. Still A Whiter Shade of Pale is to many almost synonymous with Procol Harum.

De som hører oss live oppdager at vi har mange gode låter. Likevel har jeg respekt nok for de mange som har et spesielt forhold til «A Whiter Shade» til at vi alltid spiller den. Noe annet ville være arrogant, mener Brooker.– Keith Reeds tekster er heller drømmende og assosiasjonsskapende enn umiddelbart forståelige. Hvor viktige er de?– Avgjørende. Jeg foretrekker tekster som kan utfordre folks fantasi foran tekster som er rett fram og banale. Tekstene skal være gode før jeg synger dem. Kjennskap til tekstene gir et dypere forhold til sangene, avslutter Gary Brooker.

Those who hear us live discover that we have many good songs. Still I have enough respect for the many that have a special relation to A Whiter Shade of Pale so that we always play it. Anything else would be arrogant, says Brooker. Keith Reid's words are more dreaming and free-associative than readily understandable. How important are they? Decisive. I prefer lyrics that can challenge people's fancy, to lyrics that are straightforward and banal. The words must be good before I sing them. Knowledge of the lyrics gives a deeper relation to the songs, Gary Brooker concludes.

trans. Jens + Roland


Procol at Bodo and again

Procol Harum concerts in 2005: index page

PH on stage | PH on record | PH in print | BtP features | What's new | Interact with BtP | For sale | Site search | Home